Partners

Voorlichting
- Stichting MEE: voor mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte met vragen
  op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen,
  vervoer en vrije tijd;
- Loket Vroeghulp, regio Amstelland/Meerlanden: voor informatie, advies en
  ondersteuning aan ouders en ondersteuners van kinderen van 0-6 jaar met een
  (vermoeden van) achterstand in de verstandelijke, motorische of sociaal-emotionele
  ontwikkeling;
- Integrale Vroeghulp: voor hulp op maat aan ouders van kinderen (0-4 jaar) met
  ontwikkelingsproblemen;
- Per Saldo: een belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden
  budget in Nederland.

 Indicatiestelling
- Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): indicatiestelling voor verpleging en verzorging
  binnen de WLZ, Wet Langdurige Zorg,  ziekte, handicap en ouderdom.

Instellingen
Ziekenhuizen
- Academisch Medische Centra Amsterdam, Leiden, Utrecht en Rotterdam;
- Regionale ziekenhuizen in Haarlem, Hoofddorp, Heemstede, Beverwijk, Zaandam en
  Purmerend. 

Verpleegkundige kinderdagverblijven
Dagopvang voor kinderen met een chronische ziekte, een aangeboren afwijking of langdurig herstel. Zij krijgen hoogwaardige verpleegkundige specialistische zorg met de daarbij behorende pedagogische begeleiding.

Verpleegkundig Kinderzorghuis
Opvang voor chronisch zieke kinderen of kinderen met een beperking van 0-18 jaar in de vorm van logeren, deeltijdwonen, vakantieopvang, dagbesteding en naschoolse opvang.

Thuiszorgorganisaties
Deze bieden zorg en begeleiding aan kind en ouders in de thuissituatie.

Centrum voor Thuisbeademing
Afdeling van Universitair Medisch Centrum Utrecht en Rotterdam.
Voor patiënten, die afhankelijk zijn van chronische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie. Deze patiënten worden door de behandelende specialist doorverwezen.

Doorverwijzingsmogelijkheden
Kleine Maatjes heeft uitgebreide mogelijkheden voor doorverwijzing. Zie voor een volledig overzicht de Sociale Kaart.

Therapieën
- fysiotherapie;
- logopedie;
- ergotherapie;
- vroegbehandeling.

Onderwijsloket Haarlem
Geeft onafhankelijk advies over speciaal basisonderwijs in deze regio en over begeleiding in het reguliere onderwijs.

Kinderdagverblijven
- Kinderopvang Nederland: Reguliere kinderopvang in groot deel van Nederland;
Freekids: Reguliere kinderopvang in de regio Zaandam;
Baloe: Reguliere kinderopvang in de regio Wormer;
Stichting Kinderopvang Spaarne: Reguliere kinderopvang in Haarlem en Spaarndam;
Les Petits: Reguliere kinderopvang in Zuid-Kennemerland.

 

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!