Kwaliteit

Kleine Maatjes is een van de grondleggers van de branchevereniging Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK). Onze organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld door de branceverniging aan haar leden.
Tevens zijn wij ISO-gecertificeerd en voldoen aan alle kwaliteitseisen van VWS.
Ons kinderdagverblijf is daarmee hoog gekwalificeerd en breed georiënteerd:
- We bieden AWBZ-zorg;
- We hebben een WTZi-toelating voor zorg aan ernstig zieke kinderen, die voorbehouden
  is aan erkende instellingen;
- We zijn erkend door VWS als Intensieve KindZorg-instelling (IKZ-instelling).
  IKZ-kinderen dienen te voldoen aan criteria, gesteld door VWS.
  Kinderen, die buiten deze criteria vallen kunnen veelal ook terecht bij Kleine Maatjes
  met een reguliere Zvw-indicatie;
- Kleine Maatjes heeft contracten met alle zorgverzekeraars;
- Kleine Maatjes heeft contracten met de omliggende gemeenten voor jeugdhulp;
- De kinderverpleegkunidgen van Kleine Maatjes kunnen voor de zorgverzekeringswet zowel
  indicaties voor Zorg in Natura als voor PGB stellen;
- We bieden losse (gespecialiseerde) verpleging, daarmee is het veelal mogelijk om
  verpleegtechnische handelingen te verrichten op het reguliere inpandige kinderdagverblijf
  en/of thuis;
- Bij een intensieve zorgvraag realiseren we een snelle inzet van zorg met een klein team van
  vaste, gespecialiseerde verpleegkundigen;
- Indien gewenst bieden wij terminale zorg;
- Onze verpleegkundigen zijn CTB geschoold en worden extern bijgeschoold om altijd over de
  nieuwste technieken te beschikken;
- Onze verpleegkundigen worden jaarlijks geschoold in PBLS en in voorbehouden handelingen.

Begeleiding
De begeleiding en ondersteuning van ouders vinden wij essentieel. Het is belangrijk dat ouders en hun kind anderen kunnen ontmoeten in een vergelijkbare situatie. Zo willen wij ouders het gevoel geven dat zij niet alleen staan. Dat besef bevordert de acceptatie van de situatie en geeft rust binnen het gezin.

Een kinderverpleegkundige observeert, verzorgt en verpleegt de kinderen. De verpleegkundige verzorging en handelingen worden volgens vastgestelde protocollen uitgevoerd.
Voor medisch-technische handelingen, de voorbehouden en risicovolle handelingen, zoals injecteren, verwisselen van de sonde, katheteriseren en bijvoorbeeld uitzuigen, is een uitvoeringsverzoek van de behandelend arts noodzakelijk.

Maatwerk
Kleine Maatjes richt haar aanpak op het individuele kind. Voor elk kind stellen we een zorgplan op, afgestemd op zijn persoonlijke behoefte en de noodzakelijke zorg en verpleging. Het kind staat daarbij centraal en niet zijn ziekte of handicap.
In nauw overleg met de ouders stellen we een dagprogramma ‘op maat’ samen. Om de overgang soepel te laten verlopen, houden we zoveel mogelijk rekening met de aanpak thuis. We maken afspraken over de kwaliteit van onze zorg en bepalen de noodzakelijke ondersteuning, wensen, mogelijkheden en behoeften van elk kind.
Deze doelen evalueren we minstens elke 6 maanden met de ouders.
Indien nodig onderhouden wij intensief contact met de behandelende artsen en specialisten. Wij weten uit ervaring dat een goede samenwerking het mogelijk maakt om optimaal op calamiteiten te anticiperen en ziekenhuisopnames te voorkomen.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Om optimaal te presteren blijven wij graag op de hoogte van de mening van onze cliënten. Daarvoor voeren wij jaarlijks dit KTO uit, wat ons een goed beeld geeft van hun ervaringen.
Wilt u weten hoe onze cliënten ons beoordelen? Neemt u dan eens een kijkje op het verslag daarvan.

Zorgbrede Governancecode
Kleine Maatjes voldoet aan de Zorgbrede Governancecode en levert verantwoorde zorg.

Jaarlijks wordt het maatschappelijk jaarverslag gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) jaarverslagen zorg.

 

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!